رويداد هاي جديد
صادرات «ته‌دیگ» ایرانی! صادرات «ته‌دیگ» ایرانی!
صادرات «ته‌دیگ» ایرانی!

ته‌دیگ این پیش غذای محبوب ایرانی در جهان هم طرفدارهای زیادی دارد و حتی آن را یک غذای کامل می‌دانند.