امتزاج سرمایە مادی و فرهنگی در شهر بانه
  • چهارشنبه 19 دی 1397
  • 1413
  • 0
امتزاج سرمایە مادی و فرهنگی در شهر بانه
امتزاج سرمایە مادی و فرهنگی در شهر بانه

وقتی کە در ورودی هتل بە رویت باز می شود، حضور شخصی کە با لباس مرتب و تمیز خوش آمد می گوید بە همراە سنگ فرش فاخر و قیمتی راهرو هتل، احساس احترام را بە رویت می گشاید. تا لحظە رسیدن بە پلەهای منتهی بە گالری چند خوش آمد گویی دیگر با روی گشادە و پس از آن راەپلەای فراخ و فرش قرمز زیر پایت. سقف مرتفع گالری وسیع با لامپ های سقفی پرنور، کاغذ دیواری و رنگ هماهنگ دیوارها با آن، کف تمیز و براق نمایشگاە کە تصاویر را در خود بازتاب می دهد. همە این ها قبل از قرار گرفتن در مقابل اولین تابلو بە چشم می آید. هرکدام از تابلوها روی سەپایەای ظریف و نازک زیر یک نورپردازی مناسب چیدە شدەاند. این جا بانە است. کافە گالری هتل داوینکو. جایی کە صاحب آن جناب آقای مهندس ناصر حدیقی، بدون هیچ چشمداشتی در اختیار هنرمندان قرار می دهد تا آثار خود را در آن بە نمایش بگذارند. همین مکان زیبا انگیزەای می شود تا تعدادی از عکاسان جوان بانەای (شاگردان استاد ابراهیم علیپور) اولین هنرمندانی باشند کە از این فرصت عالی بهرە بگیرند. این دستاورد فرهنگی حاصل شکوفایی اقتصادی چندین سال گذشتە بانە است کە با بستن مرزهای کاسبی این دیار از بهمن ماە ۹۶ بە رکود و ناامیدی منجر شد. اما این کە توسعە اقتصادی در بانە بە توسعە فرهنگی ختم می شود، خود بیانگر وجود پتانسیل قابل توجە مدنیت نهادینە شدە در میان فعالان عرصەهای مختلف این شهر است و موجب می شود کە در تحلیل ویژگی های بانە، شاخص های فرهنگی را بر سایر مٶلفەها مقدم بدانیم. وجود افرادی همچون صاحب هتل داوینکو مٶید چنین نظریەای است. عکاسان جوان بانەای در اولین تجربە نمایشگاهی خود، پردەهایی زیبا از طبیعت کوردستان و چندین جای دیگر را بە همراە چند پرتره بە نمایش گذاشتند. آن ها با حساسیتی مثال زدنی، تصاویری از معاشقە پروانە بر یک شاخە گل، چشمان پر رازِ دخترکی روستایی با گردنبندی آبی، درخشش چراغ های روستایی صمیمی در دل تاریکی شب، پُرزهای نازک یک برگ بر شاخەای مهجور، کوهستانی مە گرفتە زیر بال پرندگان، آواز یک پرندە بر ساقە ظریف یک گل ، نقش یک ستارە بر میوەی شبنم خوردە، تصویری از آرامش یک رود در راستای افق، شکوە پلان های دور و نزدیک کوهستان مە گرفتە و سیمای بِکرِ دخترکی روستایی در پلانی بسیار نزدیک، کە همە ما بە سادگی از کنارشان می گذریم، حاصل کار هنرمندان جوان بانەای بود کە فرزند مردم پرکار و زحمتکش و فهیم این شهر می باشند. کارهایی کە زیباترین لحظەها را با مهارت و دقت وافر بە دام نگاە پر از احساس خود انداختە و در ترکیبی عالی و مدبرانە بر پردەهایی چیدەاند. کافەگالری هتل داوینکو، محصول اشتراک مساعی و امتزاج یک سرمایە مادی با سرمایەهای فرهنگی شهر بانە است. کاری کە در واقع جزو وظایف مسلم دستگاەهای متولی
فرهنگ و هنر می باشد اما بە همت بخش خصوصی همتراز با معیارهای امروزی جهان بە منصە ظهور رسیدە است. مسعود رحیمی
 
 
 
 
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر